Målsättning

Huvudmålet för verksamheten är att de boende skall erhålla en trygg och människovärdig tillvaro med så god livskvalitet som möjligt, där de boendes behov i möjligaste mån skall sättas i första hand.

Vårt arbetssätt och filosofi är att arbeta efter socialpsykiatriska principer. Detta innebär att de boende inte berövas den sociala förmåga de har, utan genom stöttning och hjälp till självhjälp, återerövra de sociala förmågor som eventuellt funnits tidigare. Boendet tar fasta på att även människor med svåra psykiska problem och handikapp kan lära sig hantera känslor av aggressivitet, hopplöshet, nedstämdhet, ångest och vanmakt på ett konstruktivt sätt och därmed få en mer trygg tillvaro.

Centralt är att utvecklingen bör ske i den takt som passar den enskilde där integritet samt självbestämmande respekteras.

Strävan skall vara att den boende deltar i sin egen planering av vardagen; detta gör den boende tillsammans med sina kontaktpersoner, remitterande enhet eller andra viktiga kontakter.

Individuella genomförandeplaner utvärderas och uppdateras regelbundet samt efter behov.

Utvärdering av den boendes syn på verksamheten sker en gång per år.

För många boende kan en tillvaro i lugn och ro, där man kan vara för sig själv, vara den viktigaste ingrediensen i en trygg tillvaro, medan för andra kan ett liv fyllt av olika aktiviteter där man umgås med andra människor vara centralt för trivseln.

Mediciner kan även det anses vara ett viktigt komplement till en trygg tillvaro.

Alla människor är individer med olika behov, vilket verksamheten strävar efter att tillgodose.

Möjligheter till både gemensamma och individuella aktiviteter finns, där enskilda önskemål alltid ska strävas efter att tillgodoses.

Personalen har en egen arbetsbeskrivning där det klart framgår vad arbetsuppgifterna består av. Kontinuerlig handledning och fortlöpande utbildning efter behov ingår.

Vår målsättning är att samtlig personal skall ha omvårdnadsutbildning.

Önskan är att individen eller den ansökande instansen besöker boendet för att få en bild av hur det ser ut samt hur vi arbetar. Nästa steg är sen att en remiss med bakgrundsbeskrivning och aktuell information skickas.

Utifrån remissen samt det personliga besöket görs sedan en preliminär bedömning om boendet motsvarar individens behov.

Boendet strävar efter mesta möjliga samarbete med både socialtjänst, kommuner och landsting.

I förekommande fall även anhöriga, godemän samt förvaltare.